Blind Friendly
Veľkosť písma veľkosť písma malá veľkosť písma stredná veľkosť písma veľka

www.zelenyzakal.sk
          stránky venované zelenému zákalu / glaukómu

 
Glaukóm

Glaukóm

Glaukóm sa definuje ako skupina chorobných stavov oka, pri ktorých dochádza k progresívnemu poškodzovaniu papily zrakového nervu. Tomuto poškodeniu zodpovedajú typické zmeny v zornom poli. Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú glaukóm, sú: zvýšený vnútroočný tlak (intraocular pressure, IOP) nad 21mmHg a poškodenie zrakového nervu. Glaukóm je multifaktoriálne ochorenie, vysoký vnútroočný tlak je len jednou z mnohých možných príčin poškodenia optického nervu. Základné delenie glaukómu vychádza jednak z príčiny jeho vzniku (primárny, sekundárny) a jednak zo šírky komorového uhla (glaukóm s otvoreným uhlom a s uzavretým uhlom). Najčastejším typom je primárny glaukóm s otvoreným uhlom (60 až 70% prípadov glaukómu).

Hlavnými patogenetickými faktormi pri vzniku primárneho glaukómu s otvoreným uhlom sú tvorba a odtok vnútroočnej tekutiny a cievne zásobenie papily zrakového nervu. Oba tieto faktory sa s najväčšou pravdepodobnosťou podieľajú na postupnom rozvoji glaukómovej atrofie zrakového nervu. Kritická hodnota vnútroočného tlaku pre vznik glaukómu je individuálna. U mnohých ľudí so zv´ýšeným vnútroočným tlakom sa glaukómové zmeny nikdy nerozvinú (podľa niektorých odhadov ide až o 90% osôb so zvýšeným vnútroočným tlakom). Takýto stav sa označuje ako očná hypertenzia. Na druhej strane sa však glaukómové zmeny na terči zrakového nervu môžu objaviť aj pri normálnom vnútroočnom tlaku. V tomto prípade sa pravdepodobne uplatnia ďalšie vplyvy, ako je hypertenzia, spazmy ciliárnych artérií atď. Tento stav sa označuje ako normotenzný glaukóm. Odhaduje sa, že až 30% pacientov s glaukómom má normálny vnútroočný tlak. U inak zdravých jedincov má však hlavný vplyv na glaukómovú atrofiu zrakového nervu zvýšený vnútroočný tlak.

POAG

Zákernosť glaukómu spočíva najmä v tom, že je po dlhý čas (často viac než 10 rokov) klinicky nemý, a tak prvé príznaky, ktoré privedú pacienta k lekárovi, sú už často prejavom rozsiahleho ireverzibilného poškodenia zrakového nervu. V liečebnom prístupe sa preto hlavný dôraz kladie na sekundárnu prevenciu, t.j. preventívne očné vyšetrenie u rizikových skupín obyvateľstva s nasledujúcou voľbou vhodného terapeutického prístupu v prípade potvrdenia diagnózy.

Liečba glaukómu je zvyčajne celoživotná a vyžaduje si dobrú spoluprácu pacienta. Uplatňujú sa pri nej konzervatívne aj invazívne prístupy. Farmakoterapia býva často dostatočná aj pre dlhoročnú liečbu a u mnohých pacientov zaistí dokonca celoživotnú kompenzáciu ochorenia. Prispieva k tomu hlavne zmena, ktorá sa uskutočnila počas niekoľkých ostatných rokov. Došlo k významnému obmedzeniu používania starých preparátov (pilokarpín, diluran), zaťažených častými nežiaducimi účinkami, v prospech  nových antiglaukomatík, ako sú nové beta-blokátory, lokálne aplikované inhibítory karboanhydrázy, analógy prostaglandínov, kombinované preparáty a neuroprotektíva.

Cieľom liečby glaukómu nie je už len znižovanie vnútroočného tlaku, ale predovšetkým ochrana zrakového nervu a s tým spojené zachovanie zrakových funkcií. Záujem sa sústreďuje na rizikové faktory nezávislé od vnútroočného tlaku. Ide najmä o poruchy zásobenia zrakového nervu a zadného očného segmentu. Na tento účel sa používajú napr. blokátory kalciových kanálov. Ich širšie použitie je však obmedzené kvôli výskytu nežiaducich účinkov. Ďalším prístupom je tzv. neuroprotekcia, t.j. snaha o spomalenie poškodenia gangliových buniek sietnice. Existuje snaha zasiahnuť do procesov vedúcich k poškodzovaniu a smrti nervových buniek. Záchrana zrakových funkcií, ktoré sa navzdory nízkemu vnútroočnému tlaku naďalej zhoršujú, je jednou z najťažších terapeutických úloh. Prostredníctvom neuroprotekcie sa tak vyvíja snaha o spomalenie poškodzovania gangliových buniek sietnice, závislého aj nezávislého od vnútroočného tlaku. Napriek množstvu nových prístupov ostáva glaukóm často rezistentný na farmakoterapiu. V takom prípade prichádza na rad liečba s použitím lasera a chirurgická liečba.

Stránky generuje redakčný systém WebJET so službou optimalizácia pre vyhľadávače

© 2015 Pfizer. Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia 16.1.2014 9:27